Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene bepalingen
1) Deze algemene verkoopsvoorwaarden strekken de contracterende partijen tot wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding. Met de ondertekening van de bestelbon, licentieovereenkomst of de voorbehoudloze ontvangst van de factuur verklaart de medecontractant zich akkoord met de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden.
2) Bij eventuele schuldvernieuwing blijven huidige bepalingen van kracht.

Bestelbon
3) De prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig. Wijzigingen in de bestellingen na schriftelijke bevestiging laten ons toe de prijzen aan te passen, zonder wederkerigheid.
4) Ingeval van annulatie van de bestelling buiten onze reden om, is de medecontractant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht de reeds geleverde prestaties in rekening te brengen.
5) Wij behouden ons het recht toe de overeenkomst te beëindigen ingeval van staking, overmacht, lock-out edm., die ons in de onmogelijkheid brengt de bestelling uit te voeren, zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd worden. Dit geldt eveneens ingeval van wijziging in de juridische toestand van de medecontractant, zoals staat van faillissement, kennelijk onvermogen of gerechtelijk akkoord.
6) Alle overeenkomsten dienen aanzien als afgesloten op de zetel van het bedrijf.
7) Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt. Leveringsvertraging kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

Levering
8) De leveringstermijn wordt enkel als richtinggevend aangegeven. Het overschrijden ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Zij mag niet ingeroepen worden voor gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, tenzij na ingebrekestelling die minstens gedurende vijftien dagen zonder gevolg zou blijken te zijn.

Licentie
9) Het gebruik van de programma’s is enkel toegestaan volgens de bepalingen vervat in de licentieovereenkomst.

Eigendomsrecht
10) Het auteursrecht, beeldmerk, handelsnaam en alle overige rechten van intellectuele, industriële, commerciële of andere aard op de programma’s en handleidingen blijven eigendom van Cerco Soft. De medecontractant kan geen enkel recht doen gelden behalve het gebruiksrecht op de programma’s dat hem in het kader van de licentieovereenkomst is toegestaan.

Betaling
11) Alle facturen dienen binnen de maand na factuurdatum te worden betaald ter zetel van de vennootschap.
12) Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand op het openstaand saldo van de factuur. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande saldo van de factuur, met een minimum van 75,00 €. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten, worden de koper afzonderlijk aangerekend. Eventuele openstaande saldi worden onmiddellijk opeisbaar.
13) Onverminderd het bovenstaande geeft het niet-nakomen van de betalingsverplichting Cerco Soft het recht de nog uit te voeren levering te schorsen en de niet uitgevoerde bestellingen of de volledige overeenkomst te ontbinden.

Klachten
14) Elke klacht betreffende de kwaliteit of de aard van de goederen of diensten, alsmede met betrekking tot de non-conformiteit van de levering of gebreken, moet ons binnen de vijftien dagen schriftelijk toekomen.

Bevoegde Rechtbank
15) In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem, zetel Oudenaarde, en het arrondissement Oudenaarde bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.