Bedrijfsboekhouding

De bedrijfsboekhouding is één van de belangrijkste instrumenten op het land- en tuinbouwbedrijf.  Opvolging van uw bedrijf in CERES biedt tal van voordelen:

 • Er wordt een grondige financiële analyse van uw bedrijf gemaakt, dit zowel voor het volledig bedrijf als voor elke bedrijfstak.
 • CERES biedt een brede waaier aan technische kengetallen die helpen om elke bedrijfstak  beter te kunnen beoordelen.
 • Het regelmatig bijhouden van de bedrijfsgegevens bezorgt de gebruiker de nodige bedrijfsresultaten die meteen ook voldoen aan de VLIF reglementering.
 • De gegevens van de bedrijfsboekhouding kunnen doorgestuurd worden naar een boekhoudbureau om zo deel te nemen aan gemiddelden en advies te ontvangen.
 • In het kader van de voedselveiligheid voorziet het CERES programma de nodige gegevens  voor een complete traceerbaarheid voor elke sector op uw bedrijf.
 • Tenslotte zorgt CERES voor een administratieve vereenvoudiging op het bedrijf. Alle gegevens  moeten slechts éénmaal geboekt worden. Diverse lijsten en rapporten helpen U bij het  volbrengen van de administratieve verplichtingen zoals bijvoorbeeld deze voor de MTR (Mid  Term Review), de milieumodule van de ALT, mineralenbalans, …

Om de gegevens zo snel en efficiënt mogelijk in CERES te kunnen boeken voorziet het programma  naast de manuele inbreng diverse mogelijkheden om gegevens via elektronische weg te importeren.
Een bedrijfsboekhouding opvolgen omvat het volgende:

 • Registreren van dagelijkse gegevens
 • Opmaken van inventarissen
 • Controleren boekhouding
 • Uitrekenen boekhouding
 • Resultaten uitprinten, analyseren, interpreteren

Om het registreren van de dagelijkse gegevens (aankopen, verkopen, verbruiken) zo gemakkelijk mogelijk te maken werd een centraal boekingsscherm ontworpen waar alle verrichtingen  op factuurniveau kunnen geregistreerd worden. Er dient dus niet steeds naar een ander scherm  gegaan te worden, bijna alle gegevens worden op dit ene scherm ingevuld. Eventueel kan men toch  beslissen te boeken op kost- of product niveau.
Slechts enkele bijkomende handelingen zoals oogsten, vee beheer en interne bewegingen worden op  andere schermen ingevuld.

Om het invullen nog sneller te maken kunnen vooraf bepaalde instellingen opgemaakt worden. Zo kan  bij elke klant/leverancier een bepaald artikel of artikelsoort ingesteld worden (Een bepaalde  leverancier levert vooral krachtvoeders). Bij elk artikel kan dan weer een standaard bestemming  ingesteld worden (zo is melkcontrole een kost voor het melkvee).

Registraties die pas van belang zijn voor het volgende boekjaar, maar die nu reeds uitgevoerd worden  kunnen onmiddellijk geregistreerd worden met de vermelding van het boekjaar waarop de kost moet  terecht komen.

Dank zij de invoering van de Belgische standaard (A.S.D.A.C) voor gegevens uitwisseling binnen de land- en tuinbouw kunnen steeds meer gegevens elektronisch ingelezen worden, wat heel wat typwerk bespaart en fouten elimineert. Op vandaag worden voederfacturen, fytogegevens, slachthuisfacturen, veilingfacturen, … reeds volledig elektronisch in CERES ingelezen.

Het opmaken van inventarissen is noodzakelijk om een boekhouding af te sluiten. De technische inventarissen in de modules van de dieren (rundvee en varkens) kunnen overgenomen worden zodat dit sneller gaat en fouten maken bijna onmogelijk wordt. Het opmaken van inventarissen van gewassen omvat meteen ook een controle tussen begininventaris, oogsten, verkopen, verbruiken aan dieren en de eindinventaris. Minieme verschillen kunnen opgegeven worden als bewaringsverlies.

De controle van de boekhouding is een belangrijk onderdeel om tot een degelijke
bedrijfsboekhouding te komen. Er wordt een volledig overzicht gegeven van de mogelijke fouten en tekortkomingen in de boekhouding. Vanuit dit scherm kunnen verbeteringen doorgevoerd worden zodat u over een correcte uitslag van de boekhouding zal kunnen beschikken.

De boekhouding uitrekenen zorgt ervoor dat alle resultaten van het volledig bedrijf en per  bedrijfstak verzameld worden. De resultaten kunnen dan bestudeerd en geanalyseerd worden.

De resultaten van de boekhouding  kunnen door de gebruiker zelf opgevraagd en afgedrukt worden. Deze bedrijfsresultaten voldoen meteen aan de VLIF reglementering.

Veel landbouwers hebben behoefte aan centralisatie van boekhoudgegevens. Ceres kan langs elektronische weg de boekhoudgegevens doorsturen naar verschillende erkende boekhoudkantoren. Zij zullen op hun beurt een bedrijfsuitslag berekenen die dan tevens vergeleken wordt met andere gelijkaardige bedrijven.