Akkerbouw, groenten en fruit

CERES perceel registratie zorgt voor een nauwkeurige administratie per gewas, per perceel, per teeltplan. Zowel technisch als financieel (gekoppeld aan de boekhouding) zorgt de perceel registratie voor gedetailleerde lijsten die een perfect beeld weergeven van de rentabiliteit van de verschillende gewassen.

akkerbouw_tablet

Koppeling met de bedrijfsboekhouding

In de meeste gevallen vormt de perceel registratie een samenhangend geheel met de boekhouding. M.a.w. alle uitgaven en inkomsten van de boekhouding kunnen gekoppeld worden aan een teeltplan of een groep van teeltplannen. Dit zal de mogelijkheid bieden om niet alleen technische maar ook financiële resultaten per perceel te berekenen. Bovendien vormt deze koppeling een aanzienlijke tijdsbesparing in de registratie van de gegevens. Alle boekingen voor de boekhouding worden eveneens gebruikt voor de module akkerbouw. Alle controles in de boekhouding tellen dus ook voor de perceel registratie. Fouten maken zal dus ook tot het minimum herleid worden.

Teeltregistratie – Traceren

De toenemende verplichting voor het gedetailleerd bijhouden van de werkzaamheden  bij het verbouwen van consumptiegewassen zorgt voor een enorme toename in de administratie van de land- en tuinbouwer. Het CERES programma zorgt ervoor dat door
een minimum aan werk voldaan wordt aan de teeltregistratie, opgelegd door de verwerkende industrie.
Bij elk verbruik van productiemiddelen (zaad of pootgoed, meststoffen, fytoproducten, …) worden de nodige vragen gesteld die van belang zijn voor de tracering in de voedingsindustrie. Deze vraagstelling kan zeer flexibel aangepast worden indien dit volgens de wetgever of de industrie wordt geëist. E-mail kan ervoor zorgen dat dit supersnel bij de verschillende gebruikers aangepast wordt.
Bij de aflevering van gewassen aan de veiling of verwerkende industrie kan een teeltfiche uitgeprint worden. In de nabije toekomst zal ook e-mail rechtstreeks vanuit CERES kunnen ingeschakeld worden.

Meststoffen

Het verbruik van meststoffen kan automatisch gekoppeld worden aan het meststoffenregister van de VLM. Per perceel wordt een overzicht gepresenteerd van het mineralenverbruik.

Erkende fyto producten

De website van het Ministerie van volksgezondheid met alle erkende fytoproducten en hun samenstelling (www.fytoweb.be) is een dankbaar hulpmiddel in het CERES programma. Via INTERNET kunnen alle in België erkende sproeistoffen overgehaald worden in CERES. Meteen is het erkenningnummer, de samenstelling en het gehalte aan actieve stoffen ook geregistreerd.
Het aanvullen van de verbruiken van sproeistoffen zal meteen ook zorgen voor een perfecte registratie van het verbruik van actieve stoffen per perceel.

Overzichten

Belangrijk in de teeltopvolging zijn diverse overzichten waarbij de land- of tuinbouwer een overzicht heeft op de vruchtopvolging, opbrengsten per teelt en per ras over jaren, meststoffenverbruik over jaren. Een gedetailleerde perceelsfiche geeft het verbruik van alle productiemiddelen weer. Voorvruchten en opbrengsten worden ook weergegeven. Dit formulier zal bijzonder handig zijn ter controle van de registraties en een goede vertrekbasis voor een degelijke teeltbegeleiding.

Grafische module

Een Grafische interface zorgt ervoor dat de registraties op de percelen ook grafisch kunnen weergegeven worden. Via coördinaten kan de perceelsomtrek eenvoudig en haarfijn aangebracht worden op een digitale luchtfoto. Iets minder nauwkeurig, maar toch vrij precies, is het eigenhandig punten van de percelen op diezelfde luchtfoto. Het bepalen van oppervlaktes van percelen, het opvragen van historische gegevens (bemesting en bespuiting over jaren) van bepaalde punten is met dit instrument zeer eenvoudig geworden.

perceel